SOSS - Ett schacklottningsprogram
av Christer Sandberg
E-post: rya.christer@gmail.com
Manual för SOSS 7.0.1

Innehåll

Allmän översikt

Grundidén med detta program är att ge stöd för publikvänliga schacktävlingar genom att tillhandahålla funktioner för utskrift av deltagarkort och prydliga resultatlistor. En annan bärande tanke är att det ska vara enkelt för arrangören av en tävling att hantera både de vanliga handgreppen såsom inrapportering av resultat och de oväntade som t.ex. frånfall pga sjukdom, för sen ankomst, felaktiga anmälningar som upptäcks efter spelstart, fel spelare möter varandra osv. Man kan även använda sig av automatisk utskrift av de flesta typer av listor. Det går även att få att lottningen görs automatiskt så snart sista resultat är inlagt.


Schack4

Speciell information om schack 4:an.

Huvudidéer för programmet

Innan man kan göra något annat måste man först skapa en tävling. Allt man knappar in senare avser denna tävling fram tills man återigen gör en ny tävling (eller väljer att växla över till en gammal).

Definition: med grupp menas en spelklass (åldersklass etc), dvs en samling personer som ska spela mot varandra. Grupper hör till en viss tävling.

Definition: med klubb menas klubb, klass, skola eller liknande (de senare gäller t.ex. vid skoltävlingar). Klubbar hör till en viss tävling.
Varje spelare måste höra till både en klubb och en grupp, och därmed en specifik tävling.

Vid tävlingar där en grupp skall delas upp i flera undergrupper (antingen grupper med jämn ranking som på SM, eller schack4:an-grupper) skrivs alla spelare in i en eller flera huvudgrupper. Dessa kan sedan, när föranmälan (dvs inskrivningen) är klar, delas upp i "riktiga" spelgrupper. (T.ex. skrivs alla klass-2 spelare v1 8-manna på en SM-tävling in i en grupp som sedan kan delas upp automatiskt i undergrupper med inbördes jämn ranking).

Inskrivna personer har olika tillstånd. Vid inskrivningen blir de "föranmälda" (dvs "inskrivna"). För att en spelare ska tas med i lottningen måste den också markeras som "på plats anmäld" (dvs "checkas in"). Denna mekanism finns för att det ska vara lättare att hålla ordning på anmälan och förenkla försenad anmälan etc. Inmatningar, inrapporteringar, lottningar etc. sparas automatiskt, det finns inga "spara"-knappar. Du kan när som helst avsluta programmet för att sedan starta det igen med samma förutsättningar.

Snabbstartshjälp

Att skapa en tävling.
Välj i menyn Arkiv alternativet Ny tävling och välj sedan underalternativet Göra egen. Skriv i dialogfönstret in ett lämpligt namn på tävlingen, och kryssa för endera av Klubbar eller Skolor beroende på vilken typ av tävling du ska köra. Klicka sedan OK.

Att skapa spelgupp(er)
Välj fliken Grupper i huvudfönstret. Klicka på Lägg till grupp ovanför listan rubricerad Grupper. Du måste ange ett Namn på gruppen i det dialogfönster som öppnas. Skriv eventuellt in andra data som är relevanta för gruppen. Monradlottning är förvalt som lottningssystem, ändra detta om det är aktuellt, 7 ronder är förvalt, ändra även detta vid behov. Särskiljningsmetod väljs på separat flik. Klicka på OK när det är klart. Upprepa proceduren om det i tävlingen förekommer flera grupper. Om du senare behöver ändra något som avser gruppen så klicka höger på namnet i en lista där gruppnamnet finns för att öppna ett fönster med en ändringsdialog.

Att skriva in klubbar (alt. skolor etc)
Välj fliken Inskrivning/Anmälan i huvudfönstret. Klicka på Lägg till ovanför listan rubricerad Klubbar (alt. Skolor). Skriv in klubbens (alt. skolans) namn i det dialogfönster som öppnas. Du kan om så önskas också ange en förkortning. Klicka OK när det är klart. Upprepa proceduren om det kommer att finnas deltagare från flera klubbar (alt. skolor). Om du senare behöver ändra något som avser klubben (alt. skolan) så klicka höger på namnet i en lista där namnet finns för att starta en ändringsdialog.


Att skriva in spelare
Välj fliken Inskrivning/Anmälan i huvudfönstret. Välj den klubb (alt. skola) som du ska skriva in spelare i, genom att klicka på den klubben (alt. skolan) i listan rubricerad Klubbar (alt. skolor). Den klubb (alt. skola) som har röd text är den vars spelare visas i näsa lista rubricerad Inskrivna Spelare. Den valda klubbens/skolans namn finns också angivet vid foten av den senare listan.

Klicka på Lägg till ovanför listan Inskrivna Spelare. Ett nytt fönster öppnas då. Skriv in de data som gäller för spelaren. Du kan välja ytterligare datakomponenter om detta är relevant för den typ av tävling du håller på med. Klicka i så fall på Anpassa dialogen och välj från menyn (från samma meny går det också att modifiera själva inskrivningsproceduren något).

När information om en spelare är inlagd så rensas fälten i dialogrutan och som då är redo att ta emot nästa spelare från samma klubb. Om du har en tävling med flera grupper: tänk på att du måste ange rätt grupp för respektive spelare! Tryck Stäng när du lagt in de spelare från denna klubb som du just nu vill lägga in.

Upprepa proceduren för varje klubb.

Du kan när som helst under tävlingen lägga till ytterligare spelare med samma metod

Du kan när som helst under tävlingen ändra på något data som berör spelaren. Detta kan du göra genoma att klicka höger på spelarnamnet i någon lista där namnet finns med för att därigenom starta en ändringsdialog.


Den ovan beskrivna sekvensen är bara ett förslag hur man kan gå tillväga. Det är dock troligt att det är det som är rimligast för de flesta tävlingar. Men det går givetvis bra att välja en annan ordning. T.ex. skriv in en grupp, skriv in klubb A och en spelare för den, sedan klubb B och en spelare för den, sedan ytterligare en grupp och sedan välja klubb A och lägga en till spelare i den kanske till den senast inlagda gruppen. Inläggningen kan alltså göras i godtycklig ordning.

Ett krav är dock att varje spelare alltid tillhör en klubb och spelar i en viss grupp. Det gäller alltså även om du ska köra en klubbtävling med en enda grupp i.


Utskrift på skrivare Om du vill ha en pappersutskrift med de föranmälda spelarna så kan du välja någon utskrift från menyn ovanför listan av spelare i en klubb (t.ex. "Föranmälan")


Avprickning
För att tas med i lottningen måste spelarna "anmälas på plats". Denna procedur syftar till att hjälpa dig så rätt personer verkligen blir lottade (de som faktiskt är på plats, det är ju inte säkert att alla föranmälda verkligen kommer). Anmälan ('avprickning') sker alltså rimligen på plats tävlingsdagen, till skillnad från inskrivningen ('föranmälan') som vanligen sker i förväg (hemma eller på klubblokalen etc.).

Avprickningen sker genom att man klickar på den spelare som skall anmälas "på plats". Detta kan göras valfritt i någon av spelarlistorna som finns under flikarna Inskrivning/Anmälan eller Grupper i huvudfönstret. En avprickad spelare får en liten bock till vänster om namnet. Föranmälda spelare som inte dyker upp kan du stryka genom att klicka två gånger. Om du råkar göra fel så klickar du en tredje gång för att återsälla ursprungstillståndet.


Lottning
För att lotta en enstaka grupp, välj fliken Grupper i huvudfönstret, klicka höger på den grupp som ska lottas och klicka sedan på menyalternativet Lotta gruppen. För att se lottningen på skärmen så välj fliken "Resultat". För att få lottningen på papper så väljer du något alternativ från uskriftsmenyn ovanför spelarlistan.


Inrapportering av resultat.
Välj fliken Resultat i huvudfönstret. Välj den grupp vars partier ska rapporteras in genom att klicka på namnet i listan rubricerad Grupper (gruppens namn blir då rött och dess spelarpar visas i listorna till höger). Spelarna är uppradade parvis så som de möts. Klicka på den spelare som vunnit partiet eller i kolumnen mellan dem om det blivit remi. Resultatet bekräftas omedelbart i mittkolumnen. Proceduren upprepas för varje spelare. När alla resultat är inrapporterade kommer nästa rond att lottas automatiskt. (om du inte vill att detta ske ske så kan du välja bort det i det fönster som öppnas då du klickar på "Anpassa inmatning")


Utskrifter allmänt
Du kan när som helst under arbetet i SOSS göra utskrift av lämpliga data. I anslutning till de flesta skärmlistor finns en uskriftsmeny Skriv ut. I de flesta fall finns flera utskriftsalternativ att välja mellan. I Arkiv-menyn finns också ett alternativ för att skriva ut. I det senare fallet är ingen speciell grupp vald så den ska du använda om du vill göra utskrifter som berör hela tävlingen och inte en specifik grupp eller klubb (t.ex. utskrift av alla grupper etc.)
SOSS kommer att skriva ut den rond som den bedömer som mest lämplig vid det tillfället. Om du önskar en utskrift som gäller någon annan rond så finns den möjligheten också, se menyalternativen.


Förhandsgranskning
Tyvärr finns ingen förhandsgranskning på skärmen i SOSS. Det du kan göra istället är att välja "Granska som HTML". Om du väljer den kommer det att skapas en html-fil med namnet "preview.html" i den aktuella filkatalogen. Du kan titta på den med genom att öppna den i din vanliga web-läsare. Observera att detta inte är exakt som den kommer att se ut i skivaren. Det ger dock en uppfattning om vilka data som kommer att skrivas ut och den ungefärliga lay-outen.


För den hängivne SOSS-aren
I SOSS går det också bra att anpassa valfri utskriftstyp, eller helt enkelt skapa alldeles nya. Många är de som anser att detta utgör en stor prövning. Betänk dock att det som ska göras är att definiera en mall för hur utskrifterna ska se ut genom att välja vilka datakomponenter som ska visas i rubrik, i kolumner i en lista, i listfoten, etc. Och däremellan inflika fasta texter, t.ex. som kolumnrubriker. Detta kan inte göras hur enkelt som helst och är knappast något man gör mitt under en brinnande tävling. När det väl är gjort så kan du göra en faktisk utskrift med spelarna etc, genom att bara klicka på det alternativet i en meny. Eller rent av göra utskriftstypen så att den skrivs ut automatiskt vid rätt tillfälle.

Du kan se samtliga prefabricerade utskriftstyper samlade på ett ställe om du väljer Anpassa i huvudfönstrets meny Verktyg.


Testning Det kan vara lämpligt att du först testar SOSS genom att göra en låtsastävling. Tänk bara på att inte göra den orealistiskt liten. Det är t.ex. omöjligt att lotta 7 ronder Monrad på 3 spelare. Tänk också på att om du gör låtsastävlingen väldigt liten så fårstår du kanske inte riktigt vitsen med alla funktioner i SOSS. Man har ju inte så stor glädje av att använda ett datorprogram för att t.ex. lotta endast en bergergrupp på 8 personer.

När du väl kommit igång

Det finns många funktioner i SOSS. För att inte dränkas bör du köra en omgång enligt modellen ovan först och först efter att du därigenom fått lite grepp om programmet fortsätta här.


Lagtävlingar.
Du kan välja att ha lagtävlingar (dvs. t.ex. kora bästa klubb, bästa skola etc.) Detta kan göras enligt varierarnde kriterier, bl.a. kan man skapa tävlingar enligt SM, Skol-SM, Schack-4:an etc. Du skapar en lagtävling antingen när du skapar tävlingen eller senare genom att redigera den: välj Egenskaper i menyn Arkiv och sedan fliken Klasser (eller skolor). Där finns en tom lista "Lagtävlingar". Klicka på "Ny". Det har nu skapats en lagtävling med namnet "Ny". Byt till ett bättre namn. Innebärden av att du gjort en lagtävling är att under spelets gång kommer SOSS att beräkna en lagpoäng för varje klubb (eller skola). Du kan presentera det genom att skriva ut listor där klubbar/skolor sorteras enligt poängen. Det finns två huvudprinciper för hur poängberäkningen ska gå till, poängsummering och placeringsvärde.

Bonus kan markeras om du vill kunna skriva in ett godtyckligt handikapp på respektive lag (användes bl.a. förr inom schack-4:an).

Under fliken Grupper kan du ange om alla grupper ska ingå eller alternativt ange vilka grupper som ska ingå i beräkningen. Detta kan utnyttjas för att definiera olika lagtävlingar för olika grupper. Det finns också en faktor som poängen kommer att multipliceras med (ska alltså stå på 1 om du vill att poängen ska räknas rätt upp och ner).


Tävlingsmallar.
För vissa tävlingar blir det mycket data att skriva in för själva tävlingen. T.ex. många grupper, där varje grupp har ganska olika egenskaper (som SM) eller mycket information om lagtävlingar (som t.ex. Skol-SM). Man kan då spara denna information som en mall till nästa gång tävlingen går eller tills en liknande tävling går. Detta gör man genom att välja menyn Verktyg sedan Redigera mallar. Ett fönster öppnas och de ser där några redan befintliga mallar. Klicka på Gör en mall av XX för att göra en mall av din nuvarande tävling.
Den information som sparas är bara sådant som är relaterat till själva tävlingens konfiguration, inget som har med anmälan att göra (dvs inte spelare, klubbar etc.). Den fil som detta lagras i är "template.se"

Ledare
Du kan även skriva in ledare i klubbarna. Detta sker enklas med samma dialog används för att skriva in spelare. I den dialogen finns en meny Anpassa dialogen. Kryssa i att Inmatning av personkategori. Det dyker då upp ett extra fält där du kan välja bland t.ex. "Ledare", "Spelare" och "1:e Ledare". Du måste sedan för varje inmatad person ange vilken kategori den hör till.
Vitsen med att skriva in ledare är om du t.ex. vill göra utskick till alla ledare (med bekräftelse på anmälan eller slutresultat efter tävlingen, utdrag på obetalda startavgifter etc.) eller bara vill ha kontakt med representanten för en eller flera klubbar för att t.ex. klargöra något av vikt för anmälan. För kollektiva utskick kan man f.ö. skriva ut adressetiketter eller kuvertadresser.
Alla tänkbara uppgifter om personer kan matas in och skrivas ut, inklusive e-post och web-adress. De kan också visas i skärmlistor.

Bokningar
Om tävlingen har startavgifter så kan detta bokföras i SOSS, du behöver ingen separat databas för detta. På tävlingar där arrangören även sköter bokningar av mat,logi etc., så kan även detta skötas av SOSS och det går att få listutdrag personsorterat, per klubb, med summering etc. för att enkelt kunna bekräfta och korrigera ev. brister i betalningar etc.

Medföljande
Om tävlingen också administrerar bokningar av logi etc. så förekommer ofta att ytterligare personer (icke tävlande) som vill boka, speciellt på ungdomstävlingar. Man kan skriva in även dessa för att få full kontroll över bokningarna och så att summeringarna stämmer. Proceduren för inskrivning är densamma som för ledare.

Syftet med att integrera detta i lottningsprogrammet är att det mesta av informationen redan finns där i form av spelarna.

Utskrifter
Utskriftssystemet i SOSS är mycket flexibelt. Det finns egentligen ingen utskrift inkodad i själva programmet, utan allt ligger som externa data. Man kan ha godtyckligt många utskriftsalternativ (du kan tänka på dem som en slags mallar) till programmet. För att du som användare ska slippa göra massor av inställningar så finns ett 30-tal olika sådana mallar medskickade. Om du inte är nöjd med utseende eller innehåll i några av dessa så kan du alltså modifiera dem genom att t.ex. välja Alla utskrifter i menyn Verktyg. Klicka på den utskriftstyp du vill ändra på för att starta dialogen. Du kan också kopiera en befintlig och göra ändringar i den nya om du vill behålla den ursprungliga. Om du skapat någon bra och användbar utskriftstyp så skicka gärna in filen "printouts.se" till mig så lägger jag till den till standardkollektionen. Du kan f.ö. också importera en specifik mall från någon annans utskriftsfil.
När du ska skriva ut från SOSS så väljer du bara önskad utskriftstyp (mall) från menyn ovanför en lista. Det kommer då att skrivas ut ett papper med de spelare som finns i listan på skärmen och enligt det format som mallen specificerar.
SOSS kommer att skriva ut resultat från den senast färdigspelade ronden, dvs i allmänhet t.o.m. ronden före den senast lottade ronden. Bordsnummer och lottning kommer dock att skrivas ut för den senast lottade ronden.
Det går också att själv välja rondnummer för utskiften (från samma meny).

Internetsidor
Om du t.ex. vill publicera aktuell ställning eller slutresultatet som en internetsida, så kan du få en sådan fil producerad direkt genom att använda utskrifterna i SOSS. Välj Anpassad utskrift i någon Skriv ut-meny. Klicka Anpassa för den utskrift du vill ha som internetsida. Välj fliken Fil. Välj skriv ut till Html. Ange filnamn på önskat sätt och klicka OK. Skriv sedan ut på vanligt sätt från en meny.

Du kan sedan granska sidan i din webläsare och länka in den var du vill. Ofta vill man att layouten på en internetsida är något annorlunda än en på t.ex. en lista som anslås på väggen i en spellokal. Du kan då modifiera utskriften via "anpassa", skriva ut och granska om. Det finns några utskriftsmallar som är preparerade för internetpublicering.

Exportera till Excel mm. från SOSS
Eventuellt kan man vilja göra ytterligare behandling av data i något annat program. Detta kan ske genom att man kan göra utskrifter till textfil. Det viktiga är att man använder någon utskriftstyp (eller gör en ny) som har informationen i raka kolumner, och det kan vara bra att utelämna rubriker för att det främmande programmet ska kunna identifiera data. De flesta program (det finns fler än Excel...) klarar av att importera från textfiler med kolumner skapade med blanka. För att skapa en textfil, se instruktionen för internetsida, men välj Text istället för Html

Importera till SOSS från Excel, e-post, mm.
Istället för att skriva in spelare för hand en och en, kan man importera ett antal i klump från en textfil. En poäng med detta är att du ofta sparar tid, i alla fall om det är många spelare i anmälan. En betydligt större fördel är dock att spelarna säkert blir stavade precis som i anmälan. Du kan t.ex. ha fått ett e-brev med några spelare anmälda från en klubb. Du skapar då en textfil på följande sätt: Markera den del av e-brevet som berör anmälan och välj "kopiera" i ditt e-postprogram.
Starta programmet "Anteckningar" och klistra in. Välj sedan "spara som" och ange lämplig plats och namn för filen.
Om du av något skäl har en fil med några spelare i något annat program t.ex. Excel, så kan du välja "spara som" och då välja "textfil" eller "ren text" eller liknande.
En fil som skapats på så sätt kan importeras som en anmälan till SOSS genom att du väljer menyn Verktyg och sedan Importera och sedan Textfil. SOSS kommer att försöka identifiera kolumner och dessas betydelse, vilket visas i steg 2 och steg 3 i dialogen. Du kan göra justeringar om det helt eller delvis inte var möjligt för SOSS att inse hur informationen är grupperad.

Streckkoder
Man kan skriva ut placeringskort (ungefär som monradkort) för varje rond. På dessa kan man låta trycka streckkoder. På sådana kort kan efter avslutat parti, göras en enkel notering om resultatet i samband med att kortet tas in av matchdomaren.
Senare, då ett flertal kort har tagits in, kan dessa användas för att mata in resultaten i SOSS med en streckkodsläsare. Detta har visat sig vara mycket effektivt och smidigt, speciellt på större tävlingar.
Streckkodsläsare är standardiserade och kan anslutas antingen till tangentbordsingången (parallellt med det ordinarie tangentbordet) eller till en serieport, eller till usb-port. I fallet usb-port uppträder den oftast i systemet som en tangentbordsansluten läsare. Det går att ha upp till 5 läsare anslutna samtidigt men förutom på extremt stora tävlingar räcker det med en.
Streckkodsläsare kan vara konfigurerade på lite olika sätt. Det är viktigt att du ser till att de är konfigurerade på rätt sätt innan du börjar (konfigurering sker vanligen genom att att man läser vissa specialstreckkoder som ska följa med läsaren). Följande gäller:

För att få SOSS att börja lyssna på streckkodsläsaren så måste man ange under Anpassa och sedan Streckkoder vilken typ av anslutning man använder (tangentbord eller serie) och i fall att det är en serieansluten, även vilken av portarna som den kopplats in till och vilka seriekommunikationsparametrar som kommer att användas.

Blandad grupp
Ibland inträffar det att någon grupp får för få anmälda för att det ska bli meningsfullt att spela. T.ex. kan det hända på en ungdomsturnering att det i en av de äldre spelgrupperna blir bara två-tre stycken. Dessa vill förstås ändå gärna spela eftersom de kommit resande. En vanlig åtgärd är då att man slår ihop den gruppen med en annan (t.ex. den närmast "under") så blir alla nöjda och får spela. Man vill dock särskilja på de två gruppernas spelare i resultatlistan, så att den yngre gruppen räknas för sig och den äldre för sig.

SOSS har en funktion för att skapa en sådan blandad grupp. Klicka höger på en grupp som ska samspela. Välj Samspel med annan grupp. Välj sedan från listan den grupp som den först valda ska samspela med. Det skapas då en samspelsgrupp. Det är nu bara den som är en giltig lottningsgrupp. Du kan under spelet välja att skriva ut ställningen i den blandade gruppen eller ställningen i originalgrupperna.